รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2566 (ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด)

02 เม.ย. 67

แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ อบต.สำโรง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย