งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

งานบริการเพื่อประชาชน


   
     
     

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs


 


งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ