ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ทำการอบต.สำโรง หมู่ที่ 2

17 ม.ค. 67

การจัดทำประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง