สารจากนายก

ข้าพเจ้า นายสุทิน  พูนน้อย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62  ข้าพเจ้า นายสุทิน  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

สำโรงยุคใหม่ ใส่ใจชาวประชา เป็นตำบลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

จริงจัง สร้างคน สร้างฝัน ร่วมกันพัฒนาตำบลสำโรง

เป้าหมาย

ภายใต้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้กำหนดเป้าหมายแห่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นตำบลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหาร

เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  และนโยบาย กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการบริการกิจการบ้านเมืองที่ ดีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ภายใต้กรอบแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประเมินอย่างเป็นระบบ

กระผมของแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรติภายใต้หลักการ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตรวจสอบ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงให้ก้าวหน้ายิ่งต่อไป นโยบายที่กำหนดมีดังต่อไปนี้

  1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ถนน แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย/ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการคมนาคม อย่างเป็นระบบ

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลดการเหลื่อมล้ำ สร้างและพัฒนาคนให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้

2.1 ส่งเสริมสาธารณสุข

2.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

2.4 ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สนับสนุนด้านการกีฬา

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

2.6 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

  1. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้

3.3 ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน

  1. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

4.1 สนับสนุนให้ประชาชน เสนอแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและตำบล

4.2 สนับสนุนให้ประชาชนในการทำการประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

4.3 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

4.4 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

4.5 สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.6 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.7 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ข้าพเจ้า  นายสุทิน  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป  ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นสำคัญ

If you’re short on time or have a tight schedule, requesting an essay may be a good option. Writing your essays can be outsourced to let you concentrate on studies, family and even socializing. Also, you can avoid receiving lower grades for not meeting deadlines. There are a number of the many benefits you get from hiring writers for your essay. It is also possible to avoid paying more than you need to pay for the essay. An essay writing service will help you save money.

Avoid using third person when writing letters to your customers. Some customers may not possess the ability to read complex sentences term paper writing with lots of words. Choose to write short, straightforward sentences, that make an impression as well as sound genuine. In addition, you must tailor your words to the particular community which you represent. Here are some tips on creating content for your customers