สารจากนายก

ข้าพเจ้า นายสุทิน  พูนน้อย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62  ข้าพเจ้า นายสุทิน  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

สำโรงยุคใหม่ ใส่ใจชาวประชา เป็นตำบลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

จริงจัง สร้างคน สร้างฝัน ร่วมกันพัฒนาตำบลสำโรง

เป้าหมาย

ภายใต้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้กำหนดเป้าหมายแห่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นตำบลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหาร

เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  และนโยบาย กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการบริการกิจการบ้านเมืองที่ ดีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ภายใต้กรอบแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประเมินอย่างเป็นระบบ

กระผมของแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรติภายใต้หลักการ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตรวจสอบ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงให้ก้าวหน้ายิ่งต่อไป นโยบายที่กำหนดมีดังต่อไปนี้

  1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ถนน แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย/ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการคมนาคม อย่างเป็นระบบ

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลดการเหลื่อมล้ำ สร้างและพัฒนาคนให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้

2.1 ส่งเสริมสาธารณสุข

2.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

2.4 ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สนับสนุนด้านการกีฬา

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

2.6 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

  1. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้

3.3 ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน

  1. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

4.1 สนับสนุนให้ประชาชน เสนอแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและตำบล

4.2 สนับสนุนให้ประชาชนในการทำการประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

4.3 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

4.4 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

4.5 สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.6 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.7 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ข้าพเจ้า  นายสุทิน  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป  ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นสำคัญ