กองคลัง

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
ผู้อำนวยกองคลัง
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ4, 0812661735

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน

ผู้อำนวยกองคลัง

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ4, 0812661735

นางบุษยมาศ ชุนเกาะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางบุษยมาศ ชุนเกาะ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวนงค์นุช สนธิ์ใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนงค์นุช สนธิ์ใหม่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นักจัดเก็บรายได้

นักจัดเก็บรายได้


เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสมพิษ กรวดค้างพลู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางสมพิษ กรวดค้างพลู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวเบญจมาศ พูนน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ พูนน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกัญญารัตน์ ดีพังเทียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญารัตน์ ดีพังเทียม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยวรรณ ใจชอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปิยวรรณ ใจชอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้