สำนักงานปลัด

นายมงคล แมงกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายมงคล แมงกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปรีชา ทมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปรีชา ทมกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพรพรรณ พรมหมื่นไวย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพรพรรณ พรมหมื่นไวย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนพพร ค้างสำโรง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนพพร ค้างสำโรง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิชัย กาด่านจาก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิชัย กาด่านจาก

พนักงานจ้างทั่วไป