สำนักงานปลัด

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ2

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ2

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวณัฎฐิพร พิมพา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวณัฎฐิพร พิมพา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปรีชา ทมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปรีชา ทมกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายธนกฤต ดวงจิต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายธนกฤต ดวงจิต

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอนันต์ หงษ์สำโรง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)

นายอนันต์ หงษ์สำโรง

พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)

นายวีรยุทธ ใจชอบ
พนักงานขับรถยนต์

นายวีรยุทธ ใจชอบ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญส่ง จอดสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญส่ง จอดสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

สุภกิจ เก็บสำโรง
พนักงานจ้างทั่วไป

สุภกิจ เก็บสำโรง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางรจนา ปราณีตพลกรัง
คนงานจ้างเหมา

นางรจนา ปราณีตพลกรัง

คนงานจ้างเหมา