สำนักงานปลัด

นายมงคล แมงกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายมงคล แมงกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปรีชา ทมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปรีชา ทมกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

นางพรพรรณ พรมหมื่นไวย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพรพรรณ พรมหมื่นไวย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายพิสิฐพงษ์ เฉลิมกิตติกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายพิสิฐพงษ์ เฉลิมกิตติกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนันต์ หงษ์สำโรง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอนันต์ หงษ์สำโรง

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายวีระยุทธ์ ใจชอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญส่ง จอดสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญส่ง จอดสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป