สำนักงานปลัด

นายมงคล แมงกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ2

นายมงคล แมงกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ2

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายปรีชา ทมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายปรีชา ทมกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางสาวจรินพร เหิกขุนทด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางพรพรรณ พรมหมื่นไวย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางพรพรรณ พรมหมื่นไวย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายอภิรัตน์ หิงสันเทียะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายพิสิฐพงษ์ เฉลิมกิตติกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นายพิสิฐพงษ์ เฉลิมกิตติกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ3

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางปิยาภรณ์ ชอบรัก

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนัญญา ช่อประทีป

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนันต์ หงษ์สำโรง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอนันต์ หงษ์สำโรง

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายวีระยุทธ์ ใจชอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญส่ง จอดสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญส่ง จอดสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป