สมาชิกสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17