สมาชิกสภา

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 0810742601

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 0810742601

นายนิจ หงษ์สำโรง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 0870493096

นายนิจ หงษ์สำโรง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 0870493096

นายเนติ สีรัง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 0935413939

นายเนติ สีรัง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 0935413939

นายจำเนียร ดีพังเทียม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 0659295189

นายจำเนียร ดีพังเทียม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ 0659295189

นายอนุรักษ์ บัวแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 0843636796

นายอนุรักษ์ บัวแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

โทรศัพท์ 0843636796

นางสาวภูรดา เงสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 0635595541

นางสาวภูรดา เงสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

โทรศัพท์ 0635595541

นายระพิน เมืองสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 0991482182

นายระพิน เมืองสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

โทรศัพท์ 0991482182

นายนคร ทนบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 0931328697

นายนคร ทนบุรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ 0931328697

นายสมทรง ชอบใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 0874808608

นายสมทรง ชอบใจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

โทรศัพท์ 0874808608

นายพรชัย โกรกสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ 0897184048

นายพรชัย โกรกสำโรง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

โทรศัพท์ 0897184048

นายมานพ ของสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 0956092680

นายมานพ ของสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

โทรศัพท์ 0956092680

นางสมโภช เกตุสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ 0656154728

นางสมโภช เกตุสำโรง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

โทรศัพท์ 0656154728

นายเจษฎา พูนน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ 0896700298

นายเจษฎา พูนน้อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

โทรศัพท์ 0896700298

นายรัก เพ็ชรสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ 0956056645

นายรัก เพ็ชรสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

โทรศัพท์ 0956056645

นายปั่น เก็บสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ 0935501274

นายปั่น เก็บสำโรง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

โทรศัพท์ 0935501274

นายอรรถพล อัศววารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ 0967826313

นายอรรถพล อัศววารี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15

โทรศัพท์ 0967826313

นายสมศักดิ์ กวนสำโรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ 0644083641

นายสมศักดิ์ กวนสำโรง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

โทรศัพท์ 0644083641

นายสมัย ขันสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ 0856104271

นายสมัย ขันสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17

โทรศัพท์ 0856104271