สมาชิกสภา

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภา อบต.สำโรง

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ

ประธานสภา อบต.สำโรง

นายชวน หงษ์สำโรง
รองประธานสภา อบต.สำโรง

นายชวน หงษ์สำโรง

รองประธานสภา อบต.สำโรง

นายมงคล แมงกลาง
เลขานุการสภา อบต.สำโรง

นายมงคล แมงกลาง

เลขานุการสภา อบต.สำโรง

นายสุพจน์ ดีพังเทียม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1

นายสุพจน์ ดีพังเทียม

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1

นายเปลี่ยน กุลสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

นายเปลี่ยน กุลสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

นางอัชรา รัชตสันติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

นางอัชรา รัชตสันติ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

นายแย้ม กว้างสำโรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

นายแย้ม กว้างสำโรง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

นายสมส่วน สมขุนทด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

นายสมส่วน สมขุนทด

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

นายธนกร วีรชาญสูงเนิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

นายธนกร วีรชาญสูงเนิน

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

นางสงวน เงสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

นางสงวน เงสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

นายระพิน เมืองสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

นายระพิน เมืองสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

นายสมนึก แก้วสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

นายสมนึก แก้วสุข

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

-ลาออก-
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

-ลาออก-

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

นายสุพจน์ ฉิมสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

นายสุพจน์ ฉิมสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

นายสมหมาย จิบสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

นายสมหมาย จิบสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

นายเสถียร ชอบใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

นายเสถียร ชอบใจ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

นายสมพงษ์ ชอบใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

นายสมพงษ์ ชอบใจ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

นายวิเชียน การนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

นายวิเชียน การนา

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

นายพรชัย โกรกสำโรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

นายพรชัย โกรกสำโรง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

นายเม้า เตยสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10

นายเม้า เตยสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10

นายบุญส่ง ธนสารพูนสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10

นายบุญส่ง ธนสารพูนสุข

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10

นางสมโภช เกตุสำโรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11

นางสมโภช เกตุสำโรง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11

นายจะรัญ เขียนสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11

นายจะรัญ เขียนสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11

นายเจษฎา พูนน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12

นายเจษฎา พูนน้อย

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12

นายสมชาย เขียนสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12

นายสมชาย เขียนสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12

นายรัก เพ็ชรสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13

นายรัก เพ็ชรสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13

นายนุกูล ชูสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13

นายนุกูล ชูสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13

นายปั่น เก็บสำโรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14

นายปั่น เก็บสำโรง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14

นางบัวริม งามสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14

นางบัวริม งามสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 14

นายอนันต์ หงษ์สำโรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15

นายอนันต์ หงษ์สำโรง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15

นายสมชาย รุ่งสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15

นายสมชาย รุ่งสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 15

นายสมศักดิ์ กวนสำโรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 16

นายสมศักดิ์ กวนสำโรง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 16

นายละเอียด ใจตรง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 16

นายละเอียด ใจตรง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 16

นายสมัย ขันสันเทียะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 17

นายสมัย ขันสันเทียะ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 17

นายชุมจุล มีใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 17

นายชุมจุล มีใจ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ 17