ผู้บริหาร

นายมงคล ศรีบงกช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรศัพท์ 081-8787462

นายมงคล ศรีบงกช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เบอร์โทรศัพท์ 081-8787462

นายสุชาติ รักทำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรศัพท์ 095-2818571

นายสุชาติ รักทำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เบอร์โทรศัพท์ 095-2818571

นายเจริญ เอกบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรศัพท์ 091-8798259

นายเจริญ เอกบุตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เบอร์โทรศัพท์ 091-8798259

นางละออง ศรีอาภัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรศัพท์ 096-9854688

นางละออง ศรีอาภัย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เบอร์โทรศัพท์ 096-9854688