ผู้บริหาร

นายสุทิน พูนน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ1 , 0868781789

นายสุทิน พูนน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ1 , 0868781789

นางบูชิตา พูนน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 0819661104

นางบูชิตา พูนน้อย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 0819661104

นายพันธ์ กันสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 0653047215

นายพันธ์ กันสันเทียะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 0653047215

นางทองดี พรโคกสูง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
โทรศัพท์ 0862224219

นางทองดี พรโคกสูง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โทรศัพท์ 0862224219