ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง