กองช่าง

นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประพันธ์กุล กุลสันเทียะ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายประพันธ์กุล กุลสันเทียะ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาววิลัยวรรณ ชูสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิลัยวรรณ ชูสันเทียะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอดิชาติ เสสันเทียะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอดิชาติ เสสันเทียะ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายกฤษณะ กุลสันเทียะ
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

นายกฤษณะ กุลสันเทียะ

พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

นายสมทรง หวายสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมทรง หวายสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมลฤดี ทานกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมลฤดี ทานกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิชัย เขียนสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิชัย เขียนสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพจน์ มะสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพจน์ มะสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป