กองช่าง

นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ5

นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ5

นายประพันธ์กุล กุลสันเทียะ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายประพันธ์กุล กุลสันเทียะ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายรณชัย หาญนอก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายรณชัย หาญนอก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาววิลัยวรรณ ชูสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิลัยวรรณ ชูสันเทียะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอดิชาติ เสสันเทียะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอดิชาติ เสสันเทียะ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวมลฤดี ทานกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมลฤดี ทานกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกฤษณะ กุลสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)

นายกฤษณะ กุลสันเทียะ

พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)

นายสิทธิชัย เขียนสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิชัย เขียนสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมทรง หวายสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมทรง หวายสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพจน์ มะสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุพจน์ มะสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายรัชพล กว้างสำโรง
คนงานจ้างเหมา

นายรัชพล กว้างสำโรง

คนงานจ้างเหมา