กองช่าง

นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนันต์ เกตุใหม่
นายช่างโยธาอาวุโส

นายอนันต์ เกตุใหม่

นายช่างโยธาอาวุโส

นายประพันธ์กุล กุลสันเทียะ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายประพันธ์กุล กุลสันเทียะ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาววิลัยวรรณ ชูสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิลัยวรรณ ชูสันเทียะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายมนัสวี บัวศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายมนัสวี บัวศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอดิชาติ เสสันเทียะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอดิชาติ เสสันเทียะ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวมลฤดี ทานกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมลฤดี ทานกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษณะ กุลสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษณะ กุลสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมทรง หวายสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมทรง หวายสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิชัย เขียนสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธิชัย เขียนสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป