กองคลัง

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
ผู้อำนวยกองคลัง

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน

ผู้อำนวยกองคลัง

นางบุษยมาศ ชุนเกาะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางบุษยมาศ ชุนเกาะ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวนงค์นุช สนธิ์ใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนงค์นุช สนธิ์ใหม่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอุมาภรณ์ แพทย์สันเทียะ
นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวอุมาภรณ์ แพทย์สันเทียะ

นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายพิเชษฐ์ ฉิมพลี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายพิเชษฐ์ ฉิมพลี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสมพิษ กรวดค้างพลู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางสมพิษ กรวดค้างพลู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวกัญญารัตน์ ดีพังเทียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญารัตน์ ดีพังเทียม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี