กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุรชัย สุกรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายสุรชัย สุกรินทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางบุญส่ง วรชาติ
ครู

นางบุญส่ง วรชาติ

ครู

นางสุภาภรณ์ มะลิวัลย์
ครู

นางสุภาภรณ์ มะลิวัลย์

ครู

นางสาวณัฐธยาน์ กลิ่นค้างพลู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐธยาน์ กลิ่นค้างพลู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุปผา ลำพันดุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุปผา ลำพันดุง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัชดาภรณ์ งามสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางรัชดาภรณ์ งามสันเทียะ

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)