กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุรชัย สุกรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ6, 0625419889

นายสุรชัย สุกรินทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทรศัพท์ 044-938873 ต่อ6, 0625419889

นางบุญส่ง วรชาติ
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านสำโรง)

นางบุญส่ง วรชาติ

ครู คศ.1 (ศพด.บ้านสำโรง)

นางสุภาภรณ์ มะลิวัลย์
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านนารายณ์)

นางสุภาภรณ์ มะลิวัลย์

ครู คศ.2 (ศพด.บ้านนารายณ์)

นางสาวบุปผา ลำพันดุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองประดู่)

นางสาวบุปผา ลำพันดุง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองประดู่)

นางสาวณัฐธยาน์ กลิ่นค้างพลู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐธยาน์ กลิ่นค้างพลู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรัชดาภรณ์ งามสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านนารายณ์)

นางรัชดาภรณ์ งามสันเทียะ

ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านนารายณ์)

นางสาวรุ่งอรุณ ยำพันดุง
คนงานจ้างเหมา (ศพด.บ้านหนองประดู่)

นางสาวรุ่งอรุณ ยำพันดุง

คนงานจ้างเหมา (ศพด.บ้านหนองประดู่)


พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธัญญาภัทร์ ภัทรพรพิพัฒน์
คนงานจ้างเหมา (ศพด.บ้านสำโรง)

นางสาวธัญญาภัทร์ ภัทรพรพิพัฒน์

คนงานจ้างเหมา (ศพด.บ้านสำโรง)