โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกอบด้วย

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. จำนวน 34 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภา 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.1 อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ

1.2 อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายก อบต.)

1.2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก สงสัยการบริหารงานของนายก อบต.ที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน

1.2.2 เปิดอภิปรายต่อนายก อบต.ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง

1.3 อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายก อบต.จะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขต อบต. สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชน มิให้นายก อบต. (ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภา มีอำนาจปรับ – ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ