สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

3.1  ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสำโรงมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง  มีลำห้วยสำคัญ  1  สาย  คือ  ลำห้วยลำเชียงไกร  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตรกรรมแบบอาศัยน้ำฝน  ลักษณะดินเป็นดินเค็ม  ในฤดูแล้งจะขาดน้ำและน้ำในลำห้วยจะเค็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  มีพื้นที่ทั้งหมด  31,670  ไร่  หรือประมาณ  50.85  ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  อบต. สำโรง   มีจำนวน  17  หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1                  บ้านนารายณ์
หมู่ที่ 2                  บ้านสำโรง
หมู่ที่ 3                  บ้านสระพัง
หมู่ที่ 4                  บ้านดอนงิ้ว
หมู่ที่ 5                  บ้านแปรง
หมู่ที่ 6                  บ้านหนองอุโลก
หมู่ที่ 7                  บ้านตะคร้อ
หมู่ที่ 8                  บ้านทรงธรรม
หมู่ที่ 9                  บ้านหนองกราด
หมู่ที่ 10                 บ้านหนองประดู่
หมู่ที่ 11                 บ้านโพธิ์
หมู่ที่ 12                 บ้านดอนขี้เหล็ก
หมู่ที่ 13                 บ้านตูม
หมู่ที่ 14                 บ้านโคกตะแบง
หมู่ที่ 15                 บ้านนารายณ์เหนือ
หมู่ที่ 16                 บ้านมอดินแดง
หมู่ที่ 17                 บ้านโคกมงคล

3.2  ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น  6,974  คน  แยกเป็นชาย 3,439  คน  หญิง  3,535 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  137   คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนหลังคาเรือน 2,062 หลัง
(หมายเหตุ ข้อมูลตจากสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอโนนไทย  ณ  มีนาคม  พ.ศ. 2563)

3.3  อาชีพ
ประชากรของตำบลสำโรงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์ (วัว, ควาย, แพะ) เป็นต้น

3.4 สภาพทางสังคม

การศึกษา 
   –  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน          4            แห่ง
   –  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน          1            แห่ง
   –  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน          3            แห่ง
ศาสนา 
   –  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน          11           แห่ง
สาธารณสุข 
   –  สถานีอนามัย จำนวน          2           แห่ง
ตำรวจ 
   –  จุดพักสายตรวจชุมชน จำนวน          1           แห่ง
การประปา 
   –  การผลิตน้ำประปาใช้บริโภค  11 โรง จำนวน         17           หมู่บ้าน
แหล่งน้ำ 
   –  ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน           1           สาย
   –  หนอง, คลอง, บึง และอื่นๆ จำนวน          42           แห่ง