ยุทธศาสตร์ของ อปท.

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

1. วิสัยทัศน์ “โครงสร้างพื้นฐานดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

2. ยุทธศาสตร์

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. เป้าประสงค์

3.1 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยให้ได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

3.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ด้านสาธารณสุข สังคม และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น

3.4 ส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านให้สามารถพี่งตนเองได้

3.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. ตัวชี้วัด

4.1 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักกาารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.2 ประชาชนในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

4.4 ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค

4.5 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

4.6 สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

4.7 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นอย่างทั่วถึง

4.8 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. กลยุทธ์

5.1 การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

5.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.3 บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณาถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน

5.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

แนวทางที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขชของหมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุม ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

แนวทางที่ 3 พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :