ยุทธศาสตร์ของ อปท.

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564)

1. วิสัยทัศน์ “โครงสร้างพื้นฐานดี ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

2. ยุทธศาสตร์

2.1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

2.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าประสงค์

ตำบลสำโรงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

3.1 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยให้ได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

3.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ด้านสาธารณสุข สังคม และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น

3.4 ส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้

3.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลสำโรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลสำโรงในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ อบต. เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

4.1 การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น