ประวัติความเป็นมา

        ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เล่าว่าตำบลสำโรง เริ่มมาตั้งแต่สมัยอำเภอโนนไทยยังเรียกว่า “อำเภอสันเทียะ”ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น “อำเภอโนนลาว”และเปลี่ยนมาเป็น “อำเภอโนนไทย”ในปี พ.ศ. 2484 ส่วนตำบลสำโรงนั้น สันนิษฐานว่าสมัยก่อนที่ตั้งบริเวณตำบลนั้นมีต้นสำโรงขึ้นหนาแน่น ต้นสำโรงเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเหม็น เมล็ดในของผลใช้ทำน้ำมัน เรียกว่า น้ำมันลูกไม้

       ในปี พ.ศ. 2459 มีนายโสม เก็บสำโรง เป็นกำนันคนแรก ซึ่งเรียกกำนันว่า “ท่านขุน”นายโสม เก็บสำโรง จึงมีตำแหน่งเรียกว่า “ขุนสำโรงรักษา”มาจนบัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ยกฐานะจากสภาตำบลสำโรงมาเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน

       องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 582 หน้า 63 ของประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539