ที่ตั้งและแผนที่

        ตำบลสำโรงเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโนนไทย ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทยประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

        ตำบลสำโรงมีกำหนดเขตตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 64 ง ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 ระหว่างหน้า 84 – 87