Kick off กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

27 ธ.ค. 65

วันนี้ 27 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. อบต.สำโรง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และได้สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการปกครองอำเภอโนนไทย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอโนนไทย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานพื้นที่ส่วนราชการอำเภอโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา