พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

14 มิ.ย. 67

         วันนี้ 14 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น. อบต.สำโรงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสำโรงภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีสาเหตุจากลูกน้ำยุงลาย การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก การลดจำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ และบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ โรงเรียน ประชาชน ศาสนสถาน และกลุ่มอาสาต่างๆ ประกอบกับวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้มีมติร่วมกัน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหาไข้เลือดออก

       เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน อันได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.  วัด/สำนักสงฆ์ โรงเรียนบ้านนารายณ์ โรงเรียนบ้านสำโรง  โรงเรียนบ้านทรงธรรม  โรงเรียนบ้านหนองประดู่  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ร่วมกันเป็น “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ” ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน และได้รับเกียรติจากผู้แทนสาธารณสุขอำเภอโนนไทย ปลัดอำเภอโนนไทย และท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ร่วมเป็นพยานในการพิธีลงนามฯ พร้อมกับร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายกับภาคีเครือข่ายฯ และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสำโรง อีกด้วย