โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 66

วันนี้ 26 ม.ค. 66 เวลา 09.00 – 16.30 น. อบต.สำโรง ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง มีจำนวนผู้เข้าอบรม 57 คน

โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธี และให้การบรรยาย เรื่อง อำนาจและหน้าที่ของ อบต.

จากนั้นช่วงบ่าย นายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ได้บรรยาย เรื่อง การบริการสาธารณะของ อบต.

ซึ่งช่วงท้ายของการอบรมฯ นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง ได้กล่าวสรุปการอบรมฯ ของโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรับทราบแนวทางของเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ให้เกิดความมีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยมอันพึงประสงค์ 4 ประการขององค์กรคุณธรรม ได้แก่ 1. พอเพียง คือการเดินทางสายกลางในการดำเนินชีวิต 2. ซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในการรักษาความถูกต้อง 3. สุจริต ซื่อตรงในการทำงาน และ 4. จิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน