ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – 6 ปี

31 พ.ค. 62

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – 6 ปี

—————————————————————

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยปีงบประมาณ 2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน และ รายละ 600 บาท
ต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ต่อมาในปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป และให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี

2.เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ปี

  1. เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปีทั้งนี้เด็กต้องมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย นั้น

เด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี

3.ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

4.ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร

3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

เอกสารประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3.บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา/บิดา หรือผู้ปกครอง

4.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

5.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)

6.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

7.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก) ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                                            ****ติดต่อสอบถาม โทร 044-938873 ต่อ 3 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง****