การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

06 พ.ค. 65

อบต.สำโรง ขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง กำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ…..

โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ นี้ผ่านคิวอาร์โค้ดที่แนบมาด้านล่างนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565