โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสำโรง

06 ส.ค. 61

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสำโรง โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลสำโรง ซึ่งได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และดำเนินกิจกรรมมาทุกวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้รับความรู้ ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางด้านกายและจิตใจ ลดปัญหาความเจ็บป่วย ความเสื่อมของร่างกาย ลดภาระในการดูแลจากบุตรหลาน รวมถึงชมรมฯ มีความเข้มแข็งมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะมีขึ้นทุกวันศุกร์