โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

13 มิ.ย. 59

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง และชมรมผู้สูงอายุ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือกันเองในชุมชน ให้ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และให้ผู้ที่ป่วยที่ปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี