โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2562

18 ก.ค. 62

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.สำโรงได้จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์ การฟื้นฟูบำรุงดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม