โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2562

28 พ.ค. 62

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา อบต.สำโรงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขึ้น เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในพื้นที่ตำบลสำโรง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลสำโรง