โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567

20 มิ.ย. 67

วันนี้ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อบต.สำโรง ได้จัดให้มีโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางบูชิตา พูนน้อย รองนายกฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายก อบต.สำโรง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทยส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรมฯ