โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลสำโรง 2566

14 ก.ค. 66

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.สำโรง ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทาน) ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างคุณค่าให้กับตนเอง  สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการประกอบอาชีพ ปรึกษา แนะนำ การเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ และการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ  ซึ่ง นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ รองปลัด อบต. ได้กล่าวรายงานต่อ นางบูชิตา พูนน้อย รองนายก อบต.สำโรง ประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 34 คน นับเป็นโอกาสดี