โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ก.ย. 63

เมื่องวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลสำดรง (หลักสูตรการผูกผ้า จับจีบผ้า และการจัดดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนตำบลสำโรง จำนวน 31 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เสริม สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครับครัว