โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน

22 พ.ค. 61

เมื่อวานนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก 2-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย รวมถึงมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังให้เด็กที่มีพัฒนาลาช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัยและไดััรับการรักษาที่ถุูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้อง