โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

29 มิ.ย. 61

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องสมุนไพรในการรักษาเบื้องต้นและมีการแนะนำให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวด้วยยาสมุนไพรเมื่อเจ็บป่วยได้ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การปลูกสวนสมุนไพรและขยายพันธุ์