โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 อบต.สำโรงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้การคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ 3Rs แก่ประชาชน – เยาวชน และกิจกรรมการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเชตพื้นที่ตำบลสำโรง จำนวน 5 แห่ง รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง  ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561