โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ2567

18 มิ.ย. 67

เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง ได้จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยออกให้ความรู้แก่เด็กๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนารายณ์ โรงเรียนบ้านสำโรง โรงเรียนบ้านทรงธรรม และโรงเรียนบ้านหนองประดู่ จำนวน 102 คน ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลานตำบลสำโรง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ให้แก่บุตรหลาน โดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูจากทุกโรงเรียนเป็นอย่างดี ที่สำคัญน้องๆ ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยทางน้ำ