โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

17 ส.ค. 61

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่ขาดการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการผ่อนคลายความเครียด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาหลอดเลือดไม่แข็งแรงจนเกิดโรคต่างๆ ตามมาเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในหลอดเลือด