โครงการตรวจเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด

31 ส.ค. 59

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง จัดโครงการตรวจเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เพื่อคัดกรองเกษตรกรที่สัมผัสสาเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุุ๋ยเคมี