โครงการควบคุมโรคติดต่อ

03 มี.ค. 59

เมื่อวันที่ มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง จัดโครงการควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก ไข้ฉี่หนู พิษสุนัขบ้า โรคมือเท้าปาก และอื่นๆ) ณ วัดมงคลสุทธาวาส เพื่อให้ อสม ผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อโดยสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ของโรคประจำถิ่นที่สำคัญของหมุ่บ้านได้