เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแปรง หมู่ที่ 5 (จากบ้านกำนันนนท์ธวัช จันตา ถึงบ้านผู้ช่วยชาลี จันตา)

10 ม.ค. 67