เผยแพร่ราคากลาง ซ่อมแซมคันทางและไหล่ทางสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (บ้านหนองประดู่ -บ้านโตนด)

12 ก.พ. 67