เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายแยกถนนลาดยาง-บ้านนายสมนึก ไกยฝ่าย บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8

10 ก.ค. 67