เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสมหมาย หวนสันเทียะ ถึงบ้านนายจู๋ หวยขุนทด

11 ก.ค. 66