เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสมชาย รูปงาม ถึงบ้านนายสุพิน โลสันเทียะ

11 ก.ค. 66