เผยแพร่ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านนายเลิศ มะสันเทียะ ถึงแยกโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

11 ก.ค. 66