เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

14 ก.พ. 61

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.สำโรงได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.สำโรงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560