วันเด็กแห่งชาติ 2566

13 ม.ค. 66

วันนี้ 13 ม.ค. 66 เวลา 08.00 – 10.00 น. นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ของ อบต.สำโรง เดินทางไปมอบของขวัญ ของรางวัล แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองประดู่ รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสำโรง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนารายณ์ โรงเรียนบ้านสำโรง โรงเรียนบ้านทรงธรรม และโรงเรียนบ้านหนองประดู่ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาประจำโรงเรียนให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ให้การสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้านค้า และผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้

จากนั้น นายก อบต.สำโรง และคณะได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ , ผู้บริหารโรงเรียนฯ , คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงเด็กๆ ในแต่ละศูนย์ฯ และโรงเรียน เพื่อให้โอวาทและให้กำลังใจ ดังคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบให้ในปีนี้ คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”