วันต่อต้านคอรัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565

09 ธ.ค. 65

เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม ของทุกปี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลสำโรงและทุกภาคส่วน ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ และคุณธรรมที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”