รับโล่เชิดชูเกียรติได้รับคัดเลือกเป็น อปท.ดีเด่น ปี 2562 ด้านการสนับสนุนข้อมูล จปฐ.

31 ต.ค. 62

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วย นายอภิรัชต์ หิงสันเทียะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดินทางเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562 ด้านการสนับสนุนด้านนการจัดเก็บและการนำเข้าข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ จากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา