ประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบลสำโรง ประจำปี พ.ศ.2567

21 มี.ค. 67

วันนี้ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสำโรง ประจำปี พ.ศ. 2567 แยกรายหมู่บ้าน  (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) โดยมีกำนันตำบลสำโรง ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาตำบลระหว่าง หมู่บ้าน อำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง

 

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอและข้อตกลงให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 และจัดส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านให้แก่ อบต.สำโรง เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.สำโรง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนหรือตอบสนองสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกรอบที่ได้วางไว้ร่วมกัน