ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการของอค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

01 ต.ค. 61

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


  1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแทนโดยมีหลักฐาน    ตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)     เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการในเดือนถัดไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวคนพิการ
  2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยพิการ)

****ติดต่อสอบถาม โทร 044-938873 ต่อ 3 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง****