ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560

17 ม.ค. 61