ประกาศยกเลิกใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุุ

15 เม.ย. 63