ประกาศยกเลิกใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

15 เม.ย. 63